POSTĘP ROBÓT
 

 

Czerwiec 2019

 

 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:


1) odhumusowanie dróg serwisowych i technologicznych (strona lewa)
2) odhumusowanie wzdłuż trasy głównej (strona prawa)
3) odhumusowanie pasa rozdziału strona prawa 337+000-338+650
4) budowa dróg technologicznych
5) rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogi (frezowanie, ciąg główny km 338+200-338+800, km 345+300-345+900,)
6) rozbiórka elementów dróg (bariery ochronne, elementy brukarki m.in. korytka ściekowe) – strona prawa
7) odcinek próbny nasypu ulepszonego w km 343+000-343+200
8) nasyp 336+900-338+800, 343+100-343+600, 344+100 -345+200 strona prawa
9) wykop 336+000- 336+400,343+800-344+100, strona prawa
10) rowy odwadniające – strona prawa trasy głównej
11) WA-284 zbrojenie i deskowanie podpór, zasypka fundamentów, deskowanie i zbrojenie ścian i stropu
12) WA-289 wykonanie wzmocnienia gruntu + beton wyrównawczy, zbrojenie fundamentów
13) WD-293 roboty wyburzeniowe – jezdnia lewa, wykop pod platformę dla robót palowych oś C, wykonanie platform pod palownicę z przekruszu betonowego oś C, wykonanie wykopu pod palownicę oś A, wykonanie kolumn DSM oś A i oś C + ścięcie kolumn wraz z wykopem pod beton wyrównawczy, roboty rozbiórkowe fundamentów w osi B, roboty rozbiórkowe fundamentów w osi B, beton niekonstrukcyjny pod fundamenty podpór A,C
14) WA-294 wykonano wykopy pod platformy dla robót palowych, wykonanie platform pod palownicę z przekruszu betonowego, rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem kolumn DSM, wykonanie kolumn DSM, ścięcie kolumn DSM + wykop po beton niekonstrukcyjny (podkładowy), wbudowanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty, roboty zbrojarskie – fundamenty oś 1 i oś 2
15) WA-296 zakończono roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe – jezdnia prawa, wykop pod platformy robocze dla palownicy
16) PP6a – wykonanie izolacji i uszczelnienie prefabrykatów (JP), wykop i wykonanie belki na wlocie, zasypka i montaż skrzydełek prefabrykowanych
17) PP6b – wykonanie izolacji i uszczelnienie prefabrykatów (JP), wykop i wykonanie belki na wlocie, zasypka i montaż skrzydełek prefabrykowanych
18) PP7– montaż części przelotowej przepustu (JP), wykonanie izolacji, układanie izolacji i uszczelnienie zamków
19) PP8a – montaż części przelotowej przepustu (JP), wykonanie izolacji, montaż prefabrykatów, układanie izolacji i uszczelnienie zamków
20) PP8b– wykonanie wykopów pod fundament (JP), wykonanie fundamentu przepustu, montaż prefabrykatów, wykonanie izolacji, uszczelnianie zamków i wykonanie izolacji
21) PP9a – wykonanie wykopów pod fundament (JP), montaż prefabrykatów, uszczelnianie zamków i wykonanie izolacji
22) PP9b - beton c8/10 pod przepust, wykop i beton C8/10 pod wlot
23) PP10a - wykop i beton C8/10
24) PP10b - wykop i beton C8/10
25) PP-12B Wbudowano beton – ostroga przepustu od strony wlotu, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na łączeniach elementów prefabrykowanych przepustu, wykonano izolację cienką na ścianach zewnętrznych przepustu, rozpoczęto prace związane z montażem zbrojenia płyty zespalającej oraz ze zbrojeniem segmentu monolitycznego wlotu ( segment A1 monolityczny), Zakończono roboty zbrojarsko ciesielskie jezdnia prawa, zabetonowano segment A1 oraz ścianę czołową
26) PZM-35 wykonano wykop oraz umocnienie ścianek szczelnych ramą, ułożono beton C8/10 pod przepust, wykonano wykop i beton C8/10 pod wlot
27) PZM-35 - dokończenie wykopu oraz
28) PZM-35 - dokończenie wykopu oraz beton C8/10 pod przepust
29) PZM-36 - wykonano wykop oraz umocnienie ścianek szczelnych ramą
30) Przepusty kontynuacja wbijania ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię lewą