POSTĘP ROBÓT
 
 

Kwiecień 2019

 

POSTĘP ROBÓT

Zaawansowanie rzeczowe prac i Robót

 


 

 
 

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:


• prace przygotowawcze obejmujące oczyszczenie terenu wycinki,
• odhumusowanie trasy głównej w km 336+100-345+300 P,
• odhumusowanie DD06 w km 0+000-0+500 i 0+870-1+331,19,
• wykonanie przewiązek technologicznych nr 1, 2 i 4 na potrzeby wprowadzenia TOR na zamkniecie jezdni prawej na czas prowadzenia robót budowlanych – rozebranie barier energochłonnych i demontaż oznakowania,
• budowę dróg technologicznych – DD06, DD19
• roboty utrzymaniowe związane z wprowadzeniem TOR,
• rozbiórkę konstrukcji nawierzchni drogi (frezowanie) nad obiektami WA 284,WA289, WA294, WA296 oraz w miejscu przepustów skrzynkowych w trasie głównej,
• rozbiórkę barier tylko na przewiązkach + strona prawa (pobocza) odcinki przy trasie głównej od WD 283 (km 336+100) do WD 288 (342+800)
• dostawę prefabrykowanych żelbetowych przepustów skrzynkowych,
• rozbiórkę obiektu WA-284 strona P,
• rozbiórkę obiektu WA-289 strona P i zabezpieczenie jezdni L ścianka szczelną,
• rozbiórkę obiektu WA-296 strona P i zabezpieczenie jezdni L ścianka szczelną.