POSTĘP ROBÓT
 

 

Listopad 2019

 


W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w zakresie:


1) WA-284 - zasypka ustroju, warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową, betonownie płyt przejściowych, betonownie kap chodnikowych na ustroju, ułożenie krawężnika na ustroju, montaż deski gzymsowej na ustroju, wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych; ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi
2) WD-285 – roboty rozbiórkowe
3) WA-289 - montaż kotew talerzowych na skrzydełkach, ułożenie krawężnika na skrzydełkach, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach, montaż desek gzymsowych na skrzydełkach, betonowanie kapy chodnikowej, wykonanie zasypki ustroju, warstwa wyrównawcza pod pyty przejściowe, zbrojenie płyty przejściowej, betonowanie płyty przejściowej, montaż rury osłonowej kolektora i kolektora za przyczółkiem
4) WD-292 – roboty rozbiórkowe
5) WD-293 - rozszalowanie ustroju, zasypka przyczółków i stożków, montaż kotew talerzowych, montaż krawężników na obiekcie, montaż kotew talerzowych, montaż desek gzymsowych, ścianki zapleczne, zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych
6) WA-294 - montaż krawężników na obiekcie, montaż desek gzymsowych, zasypka przyczółków i stożków, warstwa odcinająca oraz drenaż zasypki, zbrojenie kap chodnikowych
7) PZM-41 - zasypka, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych
8) WA-296, WA-296Z – deskowanie, zbrojenie, betonowanie ustroju nośnego WA-296JP, WA-296Z, zbrojenie i deskowanie skrzydeł WA-296Z, izolacje cienkie ścian
9) humusowanie skarp 343+200-343+500 P
10) mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 340+000-341+700L, 343+700-344+100L 346+000-346+300, zbiornik Sr-A-18
11) ulepszone podłoża pod nasyp, 340+120-340+800 L
12) rozbiórka istniejącej konstrukcji autostrady 348+060-348+160P, 348+500-348+900P
13) warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem DD27, DD28, L05L,
14) warstwa mrozoochronna 343+000+343+080 P; 346+200-346+400 P, 346+500-346+800 P
15) warstwa technologiczna z gruntu związanego cementem 351+300-351+500 P
16) budowa przewiązek pod obiektami 286, 287, 288, 290, 291
17) ulepszone podłoże pod nasyp 340+120-340+800 L,
18) podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 338+120-338+240P, 338+650-338+850P, 338+940-339+900P, 351+300-351+800P 340+300-340+600, 340+980-341+040; 341+180-341+220; 341+480-341+520;
19) wykop 347+100-347+500L, 349+700-350+100 P SR-A-9, SR-A-23, SR,A-25, rowy odwadniające
20) nasyp 338+165-342+000 L, 348+900+349+450 P, JZR Zachód, 336+950-337+050 P, 337+600-337+650 P, 343+700-343+750 P, 340+120-340+800L, 349+500-349+600P, 349+700-349+900P, Najazd 293,
21) GWN 338+750-338+850P, 337+000-337+050P, 343+800-343+900P, 343+600-343+690P, 347+120-347+440P, 351+500-351+800P
22) budowa dróg technologicznych DD20, DD22
23) budowa przewiązek pod obiektami WD283, WD286, WD287, WD288, WD290, WD291
24) rozbiórka barier
25) wykonanie przewiązek technologicznych na potrzeby wyburzeń obiektów
26) budowa dróg na potrzeby TOR
27) budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej
28) przebudowa urządzeń melioracji wodnych – drenaż rolniczy
29) przebudowa sieci wodociągowych
30) budowa zbiorników retencyjnych