POSTĘP ROBÓT
 

 

Styczeń 2020

 


Wykonawca realizował Roboty:


1) WD-283 – rozbiórka obiektu
– wykop pod fundament podpora A, C
– wbicie ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię podpora B
2) PzDSz-4 – montaż łożysk prawa projektowa oś A i B, zbrojenie i betonowanie skrzydełek oś A i B
3) WD-285 – wykop i wymiana gruntu podpora A, B, C
– warstwa wyrównawcza pod fundament podpora A, B, C
– zbrojenie i betonowanie fundamentu podpora A, B, C
– zbrojenie i betonowanie słupów podpora B
– zbrojenie korpusu podpora C
4) WD-286 – rozbiórka obiektu
– wykop pod fundament podpora A, C
– wbicie ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię podpora B
5) WD-287 – rozbiórka obiektu
– wykop pod fundament podpora A, C
– wbicie ścianki szczelnej zabezpieczającej jezdnię podpora B
6) WD-288 – rozbiórka obiektu, zabezpieczenie ścianką szczelną podpora B
7) WD-290 – rozbiórka obiektu, zabezpieczenie ścianką szczelną podpora B
8) WD-291 – rozbiórka obiektu, zabezpieczenie ścianką szczelną podpora B faza 1
9) PZM-39 – wykop, zabezpieczenie ścianką szczelna, fundament C8/10
10) PZM-42 – wykop, zabezpieczenie ścianką szczelna
11) WD-292 – rozbiórka obiektu, wzmocnienie DSM w osi A i B
12) WA-296, WA-296Z –roboty ziemne (jezdnia lewa), zasypka przyczółków, zasypka stożków, płyty przejściowe, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
13) KD-295a- deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka A
14) Budowa nasypu L03 i L08, 350+700-350+840P, 342+610-342+700P, 348+400-348+590 P
15) Humusowanie 338+400-338+600 P
16) Odhumusowanie 340+200-341+900 P
17) GWN – 348+500-348+930 P
18) Węzeł Bełchatów – rozbiórka istniejącej konstrukcji, rozbiórka barier, odhumusowanie łącznic, Roboty ziemne (wykop, nasyp), rozbiórka starych łącznic, platforma pod pale CSC,
19) Piotrków Tryb Zach - rozbiórka nawierzchni, rozbiórka barier na łącznicach E-S Warszawa – Katowice oraz S-E Katowice-Warszawa
20) Przygotowanie platformy pod palownicę do wykonania kolumn CSC na węźle Bełchatów
21) Budowa kanalizacji deszczowej w trasie głównej
22) Budowa zbiorników retencyjnych
23) Budowa przepustów rurowych
24) Przebudowa sieci nN i sN
25) Przebudowa kolizji teletechnicznych